Aktualności projektu

Aktualności projektu
Projekt „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość”

     Od 1 września 2017r. do 30 czerwca 2019r. na podstawie umowy nr 155/RPLU.12.02.00-06-0028/16-00 podpisanej pomiędzy Zarządem Województwa Lubelskiego a Miastem Chełm/Szkołą Podstawową Nr 4 z oddziałami integracyjnymi w Chełmie w naszej szkole będzie realizowany projekt „Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa; 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie; 12.2. Kształcenie ogólne.

Wartość projektu to 401431,05 PLN;
w tym kwota przyznanego dofinansowania UE: 341 216,39 PLN

     Głównym celem projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, z zakresu języków obcych) z uwzględnieniem właściwych postaw (kreatywność, innowacyjność oraz praca zespołowa) wśród 114 uczniów/uczennic oraz podniesienie kompetencji 45 nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie korzystania z nowoczesnych metod, technologii i sprzętu, a także wyposażenie pracowni przyrodniczej i pracowni ICT.
     Zorganizowane w ramach projektu zajęcia edukacyjne (rozwijające i wyrównawcze) oparte zostaną o wykorzystanie ICT – szkolnych i pozaszkolnych, zastosowanie efektywnych metod i form pracy na zajęciach oraz lekcje wyjazdowe m.in. do Centrum Nauki Kopernik. W projekcie zaplanowano także szkolenia mające na celu podwyższenie kwalifikacji nauczycieli z zastosowania w praktyce narzędzi TIK, metody eksperymentu, nauki programowania.

  Ustaw stronę jako startową!   Dodaj stronę do ulubionych!   Wyślij do nas list! Do góry